logo immersive
Ready to start a project?

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 • 1.1 Onder “Immersive” wordt verstaan de besloten vennootschap Immersive B.V.
 • 1.2 Onder “afnemer” wordt verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die met Immersive een overeenkomst heeft gesloten met het oog op gebruik van de faciliteiten van Immersive.
 • 1.3 Onder “faciliteiten” worden verstaan: alle diensten en producten die Immersive aanbiedt zoals, maar niet uitsluitend; racen in simulatoren, het dragen van virtuele realiteit brillen, teambuildingactiviteiten, trainingen, workshops en verkoop van snuisterijen. 
 • 1.4 Onder (Reservering)overeenkomst wordt verstaan: de overeenstemming, al dan niet schriftelijk en mondeling, tussen aanbieder en afnemer over de te leveren prestaties.

 • 1.5 Onder “partner(s)” worden verstaan: Distributeur die het contractuele of schriftelijke recht heeft om (reservering)overeenkomsten van aanbieder te promoten dan wel te verkopen of te distribueren.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die Immersive sluit, alsmede op elke deelname aan één van de faciliteiten van Immersive. Deze voorwaarden prevaleren boven elke andere set voorwaarden die mogelijk door enig afnemer wordt gehanteerd, tenzij anders is overeengekomen. 
 

Artikel 3 – Garantieaantallen

 • Voor groepsarrangementen geldt een minimum aantal deelnemers. Het minimum aantal is afhankelijk van de specifieke faciliteit die is overeengekomen. Indien er minder afnemers zijn dan het voor die specifieke faciliteit aangegeven garantieaantal dan worden tenminste de kosten voor het minimum aantal afnemers in rekening gebracht. De specifieke garantieaantallen en de bijbehorende bedragen zullen aangegeven zijn door Immersive alvorens een overeenkomst wordt gesloten. 
 

Artikel 4 – Betaling

 • 4.1 Betaling dient te geschieden voordat men gebruik maakt van enige faciliteit.
 • 4.2 In geval van reserveringen dient 50% van de te betalen vergoeding vooraf te worden betaald. Het resterende bedrag dient op de dag van deelname te worden betaald, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • 4.3 Indien betaling na facturatie is overeengekomen dient betaling in ieder geval binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden. Deze termijn is fataal.
 • 4.4 In geval van betaling achteraf heeft Immersive het recht administratiekosten in rekening te brengen. 
 • 4.5 Indien afnemer een reserveringsovereenkomst (te verstaan als een bon/voucher/ticket) bij een partner heeft aangeschaft, dan dient de aanbieder (Immersive) de reserveringsovereenkomst, alvorens de geplande experience, te ontvangen. Bij het tekenen van de algemene voorwaarden door afnemer, is de afnemer verplicht om de reserveringsovereenkomst te overhandigen aan de aanbieder. Als blijkt dat afnemer geen (geldige) reserveringsovereenkomst van een partner heeft dan is Immersive vrij om een factuur te versturen voor betaling van de geleverde dienst(en).
 • 4.6 De aanvaardingstermijn van alle opgegeven offertes en prijsopgaven bedragen 10 werkdagen na dagtekening. Hierna verloopt de offerte of prijsopgaaf. 
 

Artikel 5 – Wanbetaling

 • 5.1 Bij niet of niet-tijdige betaling conform de hierboven omschreven fatale termijnen ontstaat er verzuim. In dat geval is de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf per vervaldatum van de fatale termijn de op dat moment geldende wettelijke rente verschuldigd. De afnemer die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf is per vervaldatum van de fatale termijn de op dat moment geldende handelsrente verschuldigd.
 • 5.2 Bij niet of niet-tijdige betaling wordt de afnemer incassokosten verschuldigd. Een afnemer die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf zal kosten verschuldigd worden conform hetgeen daaromtrent is bepaald in het Besluit voor vergoeding Buitengerechtelijke Incassokosten 2012. Een afnemer die wel handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf zal kosten verschuldigd worden conform hetgeen daaromtrent is bepaald in rapport Voorwerk II.
 

Artikel 6 – Annulering

 • 6.1 Indien door een afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf niet wordt betaald conform hetgeen is overeengekomen behoudt Immersive zich het recht voor enige reservering te annuleren en de daadwerkelijke kosten van de annulering in rekening te brengen.
 • 6.2 Indien door een afnemer die wel handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf niet wordt betaald conform hetgeen is overeengekomen behoudt Immersive zich het recht voor enige reservering te annuleren en een percentage van de ten gevolge van de betreffende reservering te verwachten omzet inclusief bedieningsgeld en BTW te vorderen, afhankelijk van het tijdstip van annulering en oplopende tot maximaal 100% van de te verwachten omzet inclusief bedieningsgeld en BTW.
  De annuleringskosten bedragen:
  – Annulering 28 dagen of eerder alvorens het evenement start: 20% van de te verwachten omzet inclusief bedieningsgeld en BTW.
  – Annulering 14 – 27 dagen alvorens het evenement start: 50% van de te verwachten omzet inclusief bedieningsgeld en BTW.
  – Annulering 0 – 13 dagen alvorens het evenement start: 80% van de te verwachten omzet inclusief bedieningsgeld en BTW.
 • 6.3 Indien een afnemer zelfstandig besluit het gebruik van enige faciliteit voortijdig te beëindigen zal geen restitutie worden verleend.
 • 6.4 Immersive heeft het recht om klanten te weigeren die niet voldoen aan de eisen om op die manier veilig en zonder schade een experience te beleven. Eventuele eisen zijn, maar niet beperkt tot de volgende voorbeelden: afnemers dienen een maximale lichaamsgewicht van 100 kilogram te hebben, een minimale lichaamslengte te hebben van 1,60 meter, gepast gedrag vertonen, geschikt schoensel te dragen en moeten zonder problemen in de racestoel plaats kunnen nemen. 
 

Artikel 7 – Veiligheid

 • 7.1 Het betreden van de faciliteiten van Immersive en het omliggende terrein geschiedt op eigen risico.
 • 7.2 Bij het betreden van het geheel begeeft men zich welbewust in een omgeving waarin een verhoogd risico bestaat op schade, dan wel letsel. Immersive hanteert strikte regels met het oog op het waarborgen van de veiligheid van eenieder.
 • 7.3 Bij het betreden van het geheel aanvaardt men een verhoogd risico, alsmede gaat men akkoord met de geldende veiligheidsreglementen. Deze reglementen worden op verscheidenen plaatsen tentoongespreid, zijn kosteloos verkrijgbaar bij elke inschrijfbalie en staan vermeld op de website van Immersive.
 • 7.4 De gevolgen van het niet opvragen of niet naleven van enig veiligheidsreglement zijn voor eigen rekening en risico.
 • 7.5 Eenieder is verplicht te allen tijde de aanwijzingen van Immersive op te volgen.
 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid Immersive

 • 8.1 Iedere aansprakelijkheid van Immersive voor schade (ook ten gevolge van diefstal) welke afnemers of bezoekers lijden is uitgesloten, tenzij zulks bij de wet dwingendrechtelijk is geregeld.
 • 8.2 Het voorgaande geldt jegens eenieder en ongeacht of de schade wordt veroorzaakt door, (maar niet beperkt tot)
  – het betreden van de simulatoren of het Experience Center;
  – een ongeval met een simulator of virtual reality bril, tijdens het racen, het beleven van een VR experience, of enig ongeval met andere afnemer(s)
  – overtreding van veiligheidsvoorschriften door enige afnemer of bezoeker
  – omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de afnemer of bezoeker.
 • 8.3 Immersive is op geen enkele vorm aansprakelijk voor epileptische aanvallen, schade aan de gezondheid, bewegingsziekte, of enig andere vorm van benadeling voor afnemers.
 • 8.4 In het geval Immersive toch aansprakelijk mocht blijken te zijn dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
 • 8.5 Immersive is niet aansprakelijk om kosten van afnemer te vergoeden, zonder schriftelijk akkoord, als compensatie of als schadevergoeding bij software-, hardware of andere organisatorische probelemen. 
 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid afnemer

 • 9.1 Afnemers (en anderen die hen vergezellen) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verlies, diefstal, of beschadiging van het bezit of eigendom van (personeel van) Immersive en derden, alsmede voor enig letsel toegebracht aan werknemers van Immersive en derden, ongeacht of de schade dan wel het letsel het gevolg is van enig handelen of nalaten van afnemer zelf, of anderen die zich met toestemming van afnemer op het terrein van Immersive bevonden. Het is mogelijk voor Immersive om zichzelf (fianancieel) schadeloos te laten stellen door de afnemer – de afnemer dient het bedrag te betalen voor de (im)materiele schade die Immersive heeft opgelopen. 
 • 9.2 Afnemer vrijwaart Immersive voor alle aanspraken ter zake schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van afnemer, of anderen die zich met toestemming van afnemer op het terrein van Immersive bevonden.
 

Artikel 10 – Klachten

 • 10.1 Ondanks alle zorg van Immersive kan het voorkomen dat een afnemer een gerechtvaardigde klacht heeft. Deze klacht dient in beginsel ter plaatse en direct bij de persoon te worden gemeld die Immersive op dat moment vertegenwoordigt.
 • 10.2 Mocht directe melding in redelijkheid niet kunnen worden verwacht dan dient de klacht tenminste binnen acht werkdagen na ontvangst van de diensten of van de daarop betrekking hebbende facturen schriftelijk bij Immersive te zijn ingediend onder opgave van de feiten waarop de klachtenbetrekking hebben.
 

Artikel 11 – Toepasselijk recht, bevoegde recht

 • 11.1 Op alle overeenkomsten gesloten met Immersive is Nederlands recht van toepassing.
 • 11.2 Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de vestigingsplaats van Immersive, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingendrechtelijk bevoegd is.